English    Japanese

 :: 19 January 2019   ..:: Biểu phí ::.. Đăng nhập 

BIỂU PHÍ

Vui lòng nhập giá trị tranh chấp (VND)

 

I. Cơ sở tính phí trọng tài

1. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại nêu trị giá vụ tranh chấp:

1.1. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên:

   Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Trị giá tranh chấp

Phí trọng tài

100.000.000 trở xuống

10.000.000

100.000.001 đến 1.000.000.000

10.000.000 + 7,0% số tiền vượt quá 100.000.000

1.000.000.001 đến 5.000.000.000

73.000.000 + 4,0% số tiền vượt quá 1.000.000.000

5.000.000.001 đến 10.000.000.000

233.000.000 + 2,5% số tiền vượt quá 5.000.000.000

10.000.000.001 đến 50.000.000.000

358.000.000 + 1,5% số tiền vượt quá 10.000.000.000

50.000.000.001 đến 100.000.000.000

958.000.000 + 1,0% số tiền vượt quá 50.000.000.000

100.000.000.001 đến 500.000.000.000

1.458.000.000 + 0,4% số tiền vượt quá 100.000.000.000

500.000.000.001 trở lên

3.058.000.000 + 0,1% số tiền vượt quá 500.000.000.000


1.2. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài bằng 70%

của phí trọng tài nêu tại Mục 1.1 đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.

1.3. Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Vietcombank tại thời điểm nộp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại.

2. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch Trung tâm quyết định số phí trọng tài phải tạm ứng căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.

3. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại vừa có yêu cầu nêu trị giá vừa có yêu cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài đối với các yêu cầu nêu trị giá được tính theo Mục 1, phí trọng tài đối với yêu cầu không nêu trị giá được tính theo Mục 2 nêu trên.

4. Phí trọng tài nêu tại Mục 1, 2 và 3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan
khác của các Trọng tài viên và thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định
giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội
đồng Trọng tài.

5. Các quy định tại Mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên cũng áp dụng đối việc sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơn
kiện lại có điều chỉnh tăng về trị giá vụ tranh chấp.

II. Hoàn trả phí trọng tài

Phí trọng tài được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

1. Trường hợp rút Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại:

a. Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút trước khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, Trung tâm hoàn trả 70% phí trọng tài.

b. Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại, sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, Trung tâm hoàn trả 40% phí trọng tài.

c. Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi Trung tâm gửi Giấy triệu tập phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, Trung tâm hoàn trả 20% phí trọng tài.

2. Trường hợp Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp theo khoản 1(đ)
Điều 28 Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm có hiệu lực từ ngày 01/06/2014, Trung tâm hoàn trả
30% phí trọng tài.

3. Trường hợp Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp theo khoản 1(e) Điều 28 Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm có hiệu lực từ ngày 01/06/2014, Trung tâm hoàn trả 20% phí trọng tài.

4. Trong mọi trường hợp, phí trọng tài còn lại sau khi hoàn trả không dưới 8.000.000 đồng.

Chia sẻ

In trang này     Email trang này
 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

302,107

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG (PIAC)

Địa chỉ: 39 Đường số 5, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 3503 0761 - Fax: (+84) 3962 6500 - Email: piac.vnn@gmail.com